Obchodné podmienky

orilax.info/terms-conditions

Vážení zákazníci! Pred zadaním objednávky si, prosím, pozorne prečítajte tento dokument, pretože finalizáciou objednávky zároveň akceptujete obsah VOP.

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len: VOP) spoločnosti OPFE PHARMA, s. r. o. (Sídlo: Hlavná 62, 943 01 Štúrovo, Slovensko); RN …; E-mail: sales@orilax.info; daňové číslo: …, Centrálny štatistický úrad č: 26654496 4791 113 01 (ďalej len Poskytovateľ služieb) obsahuje podrobné práva a povinnosti objednávajúceho zákazníka (ďalej len zákazník) využívajúceho služby elektronického obchodu poskytované spoločnosťou OPFE PHARMA (poskytovateľ služby a zákazník ďalej spoločne: strany).

Rozsah týchto VOP sa vzťahuje na všetky elektronické obchodné služby využívajúce elektronický obchod na internetovej stránke www.orilax.info (ďalej len: internetová stránka) a obchodné transakcie poskytované na území Slovenskej republiky, ktoré sú uzatvárané medzi zmluvnými stranami uvedenými v tejto zmluve.

Ak je niektoré ustanovenie týchto VOP právne nesprávne alebo neplatné, nemá to vplyv na ostatné ustanovenia zmluvy. Tie zostávajú v platnosti a namiesto neplatnej alebo nesprávnej časti sa použijú ustanovenia príslušných právnych predpisov.

Jazykom zmlúv, na ktoré sa vzťahujú tieto VOP, je slovenský jazyk. Zmluvy spadajúce do rozsahu týchto VOP sa nepovažujú za písomné zmluvy. Nepodáva ich poskytovateľ služby.

Poskytovateľ služby si vyhradzuje všetky práva týkajúce sa webovej stránky, jej detailov a obsahu, ako aj distribúcie webovej stránky. Bez písomného súhlasu poskytovateľa služby je zakázané sťahovať, elektronicky ukladať, spracovávať a predávať obsah alebo akúkoľvek časť obsahu na webovej stránke.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa týchto VOP, používania webovej stránky, jednotlivých produktov alebo procesu nákupu kontaktujte našich pracovníkov na uvedených kontaktných údajoch.

Podrobnosti o poskytovateľovi služieb:
 • Názov poskytovateľa služby: OPFE PHARMA, s. r. o.
 • Sídlo: Hlavná 62, 943 01 Štúrovo, Slovensko
 • Poštová adresa: Hlavná 62, 943 01 Štúrovo, Slovensko
 • Registračné číslo firmy: 
 • Daňové identifikačné číslo: 
 • Centrálny štatistický úrad č.: 26654496 4791 113 01
 • Názov registrujúceho orgánu (registrový súd): 
 • Telefónne číslo: +44 73 1122 4446
 • E-mail: sales@orilax.info
 • Webová stránka: https://www.orilax.info/
Podrobnosti o poskytovateľovi hostingu:
 • Názov poskytovateľa hostingu: SiteGround Spain S.L.
 • Adresa: Calle de Prim 19. 28001 Madrid, Spain.
 • E-mailová adresa: sales@siteground.com

Na VOP sa vzťahujú najmä ustanovenia maďarského práva

 • Zákon V z roku 2013 o Občianskom zákonníku
 • Zákon CVIII z roku 2001 o určitých otázkach v službách elektronického obchodu a službách súvisiacich s informačnou spoločnosťou
 • Zákon CLV z roku 1997 o ochrane zákazníka
 • Nariadenie vlády 17/1999 (II.5.) o zmluvách na diaľku
 • Nariadenie vlády 45/2014 (II.26.) o podrobných pravidlách zmlúv medzi zákazníkom a obchodom
 • Vyhláška Ministerstva národného hospodárstva 19/2014 (IV.29.) o procesných pravidlách vybavovania záručných nárokov na veci predávané na základe zmluvy medzi zákazníkom a podnikateľom
 • Zákon LXXVI z roku 1997 o autorskom práve
 • Zákon CXX z roku 2011 o práve na informácie, sebaurčenie a slobode informácií 2011/83/EÚ
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady.

Opis podmienok registrácie a nákupu.

Objednávku môže zákazník zadať s registráciou alebo bez registrácie. Odoslanie objednávky sa kvalifikuje ako ponuka, na ktorú je zákazník viazaný 48 hodín, ak počas tejto doby poskytovateľ potvrdí objednávku e-mailom s uvedením dátumu a spôsobu vyhotovenia. Potvrdením poskytovateľa služby je zmluva medzi zmluvnými stranami uzavretá. Povinnosť objednávateľa urobiť ponuku zaniká, ak poskytovateľ služby v tejto lehote nepotvrdí objednávku.

Je dôležité, aby pri zadávaní objednávky s registráciou alebo bez registrácie zákazník vyplnil alebo zaregistroval, presné údaje (meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa), pretože proces (potvrdenie, doručenie, fakturácia) je založený na údajoch poskytnutých zákazníkom. Poskytovateľ služby nezodpovedá za žiadne omeškania, iné problémy alebo chyby, ktoré je možné spätne prisúdiť nesprávne a/alebo nepresne poskytnutým údajom od zákazníka. Poskytovateľ služby vylučuje svoju zodpovednosť za plnenie na základe nepresného zadania údajov.

Ak chcete zmeniť nesprávne zadané údaje po prihlásení, navštívte stránku “Môj účet” Pre zmenu údajov týkajúcich sa aktívnej objednávky (objednávok) nás kontaktujte na telefónnom čísle +44 73 1122 4446 alebo na e-mailovej adrese uvedenej poskytovateľom služby (sales@orilax.info), ak objednávka ešte nie je spracovávaná poskytovateľom služby (stav objednávky: Spracúva sa).

Popis sortimentu, ceny, akcie, prípad nesprávnej ceny.

Stránka obsahuje sortiment, vlastnosti, bližší popis, cenu a prípadné akcie produktov. Ceny na stránke sú len informatívne.

Ceny sú v EUR a zahŕňajú 22% DPH.

V prípade, že objednaný produkt nie je dostupný, je poskytovateľ služby oprávnený objednávku odmietnuť a zároveň na túto skutočnosť upozorniť zákazníka.

Ak poskytovateľ služby uviedol cenu  nesprávne, potom poskytovateľ služby nie je povinný predať produkt za nesprávnu cenu, ale môže ponúknuť dodanie za správnu cenu, na čo má zákazník právo – do 24 hodín po tom, čo bol informovaný – písomne oznámiť svoj zámer ponechať alebo zrušiť objednávku.

Zjavne nesprávne uvedená cena: cena je 0 HUF; cena je zľavnená, ale je nesprávne uvedená (napr. z dôvodu chyby vo výpočte).

Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo na zmenu cien produktov, ktoré je možné objednať na jeho webovej stránke. Zmena sa samozrejme nedotýka kúpnej ceny už objednaných produktov.

Kliknutím na vybraný produkt si zákazník môže pozrieť jeho podrobný popis a vlastnosti. V prípade úmyselného nákupu bude zakúpený produkt vložený do virtuálneho košíka kliknutím na tlačidlo „Pridať do košíka“. Kliknutím na ikonu/tlačidlo „Košík“ si môžete prezrieť produkty vložené do košíka počas nákupu, ako aj celkovú sumu a cenu za dopravu. Tu je možné kontrolovať objednávku, najmä ceny a množstvá, ktoré je možné podľa potreby upravovať. Košík automaticky vypočíta celkovú sumu objednávky.

Ak zákazník považuje množstvo produktov v košíku za primerané, skontroloval si konečné množstvo a rozhodol sa ich kúpiť, môže pokračovať kliknutím na tlačidlo „Pokračovať k pokladni“ a zadať údaje potrebné na doručenie (meno, dodacia adresa, telefónne číslo, e-mail a pod.) – tieto informácie sa registrovaným zákazníkom zobrazia automaticky – a následne si môžu vybrať spôsob doručenia a platby.

Ak sa zákazník presvedčí, že obsah košíka a uvedené údaje sú správne, môže kliknutím na tlačidlo „Odoslať objednávku“, objednávku dokončiť a potvrdiť, že urobil svoju ponuku na nákup/zmluvu povinnosťou platby voči poskytovateľovi služby. Odoslanie objednávky je ponuka, na ktorú je zákazník viazaný 48 hodín.

Ako prvý vám príde automaticky vygenerovaný e-mail o vašej objednávke, ktorý zaznamená iba podanie vašej objednávky cez webovú stránku, ale nepovažuje sa za potvrdenie. Ak automaticky vygenerované e-mailové oznámenie obsahuje nesprávne údaje o zákazníkovi (napr. meno), je zákazník povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť poskytovateľovi služby e-mailom a zároveň uviesť správne údaje.

Ak poskytovateľ služieb potvrdí objednávku e-mailom do 48 hodín s uvedením dátumu a spôsobu plnenia, dôjde k uzavretiu zmluvy medzi zmluvnými stranami. Viazanosť zákazníka na ponuku zaniká, ak poskytovateľ služby v tejto lehote nepotvrdí objednávku.

Zákazník môže kedykoľvek zadať objednávku.

Odoslaním objednávky zákazník vyhlasuje, že akceptuje tieto všeobecné obchodné podmienky a berie na vedomie, že je nimi viazaný.

Cenu objednaného tovaru je možné uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:

 • Pri objednávke vopred (bankovým prevodom alebo online platbou) alebo
 • dobierkou (hotovosť alebo platba kartou) alebo pri osobnom prevzatí alebo doručení produktu.
Osobný odber

Zákazník má tiež možnosť prevziať si objednaný produkt v sídle poskytovateľa služby vo vopred dohodnutom čase, bez poplatku za doručenie, uhradený v hotovosti..

Bankový prevod

V prípade predbežného prevodu súčasne s objednávkou bude spracovanie objednávky riadené po prijatí poukázanej sumy.

 • Banka príjemcu: 
 • Meno príjemcu: OPFE PHARMA, s. r. o.
 • Číslo euro účtu príjemcu:
 • IBAN: 
 • BIC/SWIFT kód: 
V prípade platby na dobierku:

Zákazník zaplatí objednaný produkt kuriérovi v hotovosti alebo platobnou kartou pri prevzatí objednaného produktu. Faktúru zasiela poskytovateľ služby vopred e-mailom. Kópia faktúry je súčasťou balenia.

Zákazník je povinný pri dodaní balík skontrolovať pred kuriérom a v prípade akéhokoľvek poškodenia obalu požiadať kuriéra o vyhotovenie záznam, prípadne je oprávnený balík odmietnuť. Bez záznamu nie je možnosť následnej reklamácie.

Online platba kreditnou kartou

Poskytovateľ služieb: 

Doručenie je sprostredkované prepravcom GLS.

Balík je doručovaný v pracovných dňoch po odbavení medzi 8:00 - 17:00 v rámci Maďarska a do 7 pracovných dní v rámci členských štátov EÚ.

Na základe prepravnej sadzby GLS sa cena prepravnej služby môže pohybovať od … do … netto, v závislosti od hmotnosti balíka, hodnoty produktov a dodacej adresy.

Zákazník môže bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy a vrátiť objednaný produkt do 14 dní od prevzatia objednaného produktu.

Podrobné pravidlá práva na odstúpenie od zmluvy

Zákazník – chránený nariadením vlády č. 45/2014. (II. 26.) – má právo bezdôvodne odstúpiť od zmluvy.

Zákazník má právo na odstúpenie od zmluvy, toto právo je platné:

 • a) ak ide o zmluvu o predaji produktu
  • aa) produkt,
  • ab) v prípade predaja viacerých produktov, kde je dodanie každého produktu v inom čase, odo dňa prevzatia posledného produktu prevzatého zákazníkom alebo treťou osobou inou ako dopravcom určeným zákazníkom;
  • ac) ak ide o produkt pozostávajúci z viacerých výrobkov alebo kusov, posledný dodaný výrobok alebo kus,
  • ad) ak sa má produkt dodávať pravidelne v rámci stanoveného obdobia, odo dňa prijatia prvej služby zákazníkom alebo treťou stranou inou ako dopravcom určeným zákazníkom;
 • b) v prípade zmluvy o poskytovaní služieb do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy.

Ustanovenia bodu (a) nemajú vplyv na právo zákazníka uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy stanovené v tomto bode medzi dátumom uzavretia zmluvy a dátumom prevzatia produktu. Ak zákazník urobil ponuku na uzavretie zmluvy, zákazník má právo túto ponuku pred uzavretím zmluvy odvolať, čím zaniká povinnosť urobiť ponuku zahŕňajúcu uzavretie zmluvy.

Právo na odstúpenie od zmluvy sa považuje za platné ak zákazník v 14-dňovej lehote zašle svoje vyhlásenie poskytovateľovi služby. Povinnosť dodania dôkazu leží na zákazníkovi. Poskytovateľ služby je povinný potvrdiť zákazníkovi vyhlásenie o odstúpení od zmluvy na elektronickom nosiči dát bezodkladne po jeho obdržaní, ak poskytovateľ služby zároveň poskytuje zákazníkovi uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy na svojej webovej stránke.

Ak zákazník koná v súlade s nariadením vlády 45/2014. (II. 26.), poskytovateľ služieb vráti zákazníkovi plnú zaplatenú sumu vrátane nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s plnením, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď sa o odstúpení dozvedel.

V prípade, že si zákazník konkrétne zvolí iný spôsob dopravy ako najlacnejší štandardný spôsob dopravy, poskytovateľ služby nie je povinný uhradiť vzniknuté dodatočné náklady. V tomto prípade je poskytovateľ služieb povinný vrátiť peniaze až do výšky všeobecných/štandardných sadzieb za dopravu. Poskytovateľ služby môže zadržať čiastku, ktorá má byť zákazníkovi vrátená, kým zákazník produkt nevráti alebo bez akýchkoľvek pochybností nepreukáže, že ho vrátil; do úvahy sa berie skorší z týchto dvoch dátumov. Poskytovateľ služby nemá právo na zadržanie, ak sa poskytovateľ služby zaviazal vrátiť produkt.

Právo na odstúpenie od zmluvy nie je možné uplatniť v prípadoch uvedených v § 29 ods. 1 nariadenia vlády č. 45/2014 (II.26.), špeciálne ak ide o produkt podliehajúci skaze alebo zapečatený výrobok, ktorý nie je možné po otvorení vrátiť zo zdravotných alebo hygienických dôvodov.

Táto časť informácií o zákazníkovi bola vypracovaná na základe splnomocnenia § 9 ods. 3 nariadenia vlády č. 45/2014 (II.26.) s použitím prílohy č. 3 nariadenia vlády č. 45/2014 (II.26.).

1. Implicitná záruka

V prípade chybného plnenia zo strany poskytovateľa služby môže zákazník uplatniť reklamáciu u poskytovateľa služby v súlade s pravidlami občianskeho zákonníka.

Je možné uplatniť nasledujúce záručné nároky:

Zákazník môže požiadať o opravu alebo výmenu, pokiaľ nie je možné splniť požiadavku podľa jeho výberu alebo by to pre obchod znamenalo neúmerné dodatočné náklady. Ak si zákazník opravu alebo výmenu nevyžiadal alebo nemohol vyžiadať, môže požiadať o proporcionálne zníženie protihodnoty alebo si dať závadu odstrániť na vlastné náklady, prípadne ju nechať odstrániť treťou osobou alebo v konečnom dôsledku odstúpiť od zmluvy.

Zákazník môže vymeniť výber záručného práva za iný, ale náklady výmeny znáša zákazník, pokiaľ to nie je odôvodnené zákazníkom alebo podnikom.

Zákazník závadu oznámi bezodkladne, najneskôr však do dvoch mesiacov od zistenia závady. Zákazník si však už nemôže uplatniť svoje záručné práva nad rámec premlčacej doby dvoch rokov od plnenia zmluvy.

Zákazník môže uplatniť svoj nárok na záruku u poskytovateľa služby.

Do šiestich mesiacov od splnenia, neexistujú iné podmienky na uplatnenie záručného nároku okrem oznámenia vady, ak zákazník preukáže, že produkt alebo službu poskytol poskytovateľ služby. Zákazník však musí šesť mesiacov po splnení preukázať, že ním uznaná vada existovala už v čase plnenia.

2. Záruka na produkt

V prípade vady tovaru (produktu) môže zákazník podľa svojej voľby uplatniť právo uvedené v bode 1. alebo reklamáciu výrobku.

Ako reklamáciu produktu môže zákazník požadovať iba opravu alebo výmenu chybného produktu.

Produkt je chybný, ak nespĺňa kvalitatívne požiadavky platné v čase uvedenia na trh alebo ak nemá vlastnosti určené výrobcom.

Zákazník si môže uplatniť záruku na produkt do dvoch rokov od uvedenia produktu na trh výrobcom. Po uplynutí tejto lehoty zákazník toto právo stráca.

Zákazník môže uplatniť nárok zo záruky na výrobok len u výrobcu alebo distribútora tovaru. Chybu produktu – v prípade reklamácie produktu – musí preukázať zákazník.

Výrobca (distribútor) je oslobodený od záručnej povinnosti iba vtedy, ak môže preukázať, že:

 • výrobok nevyrobil ani neuviedol v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo
 • vada nebola v čase uvedenia na trh na základe súčasných vedeckých a technických poznatkov rozpoznateľná, alebo
 • vada výrobku vyplýva z uplatnenia právnych predpisov alebo povinného úradného predpisu.

Stačí, ak výrobca (distribútor) preukáže jeden dôvod na oslobodenie.

Pre tú istú závadu si zákazník nemôže súčasne (paralelne) uplatniť implicitnú záručnú reklamáciu aj reklamáciu produktu. V prípade úspešného uplatnenia reklamácie na produkt si však zákazník môže uplatniť implicitný záručný nárok na vymenený produkt alebo opravený diel.

3. Záruka

Poskytovateľ služby nepredáva produkt, na ktorý sa vzťahujú záručné povinnosti (tovar zákazníka dlhodobej spotreby).

Námietky voči produktu alebo činnosti poskytovateľa služieb zo strany zákazníka sú uvedené v zákone CLV 1997 o ochrane zákazníka, ústne alebo písomne na nasledujúcich kontaktných údajoch poskytovateľa služieb:

 • E-mail address: sales@orilax.info
 • Telefón: +44 73 1122 4446

Ústnu sťažnosť zákazníka poskytovateľ služieb bezodkladne prešetrí a podľa možnosti odstráni. Ak zákazník nesúhlasí s vybavením reklamácie alebo ju nie je možné bezodkladne prešetriť, poskytovateľ služby je povinný o reklamácii a svojom postavení viesť záznam a kópiu poskytnúť zákazníkovi, v prípade sťažností podaných telefonicky, inou elektronickou komunikačnou službou alebo e-mailom najneskôr do 30 dní, súčasne s vecnou odpoveďou.

Ústnej sťažnosti po telefóne musí podnik prideliť jedinečné identifikačné číslo.

Záznam o sťažnosti musí obsahovať:

 • meno a adresu zákazníka,
 • miesto, čas a spôsob uplatnenia reklamácie,
 • podrobný popis sťažnosti zákazníka,
 • zoznam dokladov a iných dôkazov predložených zákazníkom,
 • vyjadrenie podniku k jeho stanovisku k reklamácii zákazníka, ak je možné reklamáciu prešetriť ihneď,
 • podpis osoby zaznamenávajúcej reklamáciu a – s výnimkou ústnej telefonickej reklamácie – zákazníka,
 • miesto a čas zaznamenania reklamácie,
 • v prípade ústnej sťažnosti telefonicky alebo prostredníctvom inej elektronickej komunikačnej služby jedinečné identifikačné číslo sťažnosti.

Spoločnosť musí uchovávať záznam o sťažnosti a kópiu odpovede päť rokov a na požiadanie ju predložiť kontrolným orgánom.

Poskytovateľ služby je povinný svoje stanovisko k zamietnutiu reklamácie odôvodniť. Ak je reklamácia zamietnutá, poskytovateľ služieb musí zákazníka písomne informovať, ktorý orgán alebo zmierovací orgán, v závislosti od povahy reklamácie, možno využiť na postup.

Zákazník má právo podať sťažnosť na príslušný orgán ochrany spotrebiteľa v mieste bydliska, prípadne na príslušné okresné úrady. Kontakty na okresné úrady nájdete na tejto webovej stránke ….

Ak sa pri rokovaniach s poskytovateľom služby nepodarí urovnať akýkoľvek zákaznícky spor medzi poskytovateľom služby a zákazníkom, môže sa zákazník obrátiť na príslušný zmierovací orgán podľa miesta jeho bydliska alebo pobytu alebo začať konanie zmierovací orgán pred príslušným zmierovacím orgánom podľa sídla poskytovateľa služby.

Vnútroštátny zmierovací orgán je bezplatné fórum na urovnávanie sporov, ktoré je dostupné v celej krajine a je nezávislým orgánom, ktorý pôsobí popri krajskej (hlavnej) obchodnej a priemyselnej komore.

Poskytovateľ služby je oprávnený podmienky tohto VOP kedykoľvek jednostranne zmeniť. Akákoľvek zmena nadobudne účinnosť v rovnakom čase, ako sa objaví na webovej stránke.

Zmluvné strany vynaložia maximálne úsilie na urovnanie akýchkoľvek sporov, ktoré môžu vzniknúť rokovaním. Ak nie je možné urovnať spor rokovaním, zmluvné strany stanovujú v závislosti od limitu hodnoty výlučnú právomoc súdu príslušného podľa sídla poskytovateľa služby.

Ochrana autorského práva internetového obchodu: v zmysle § 1 ods. 1 zákona LXXVI z roku 1999 o autorskom práve (ďalej len: Cop.) sa stránka kvalifikuje ako autorské dielo, preto sú všetky jej časti chránené autorským právom, teda v zmysle podľa § 16 ods. 1 je zakázané preberať akýkoľvek materiál z webovej stránky bez písomného súhlasu držiteľa práv. S písomným súhlasom držiteľa autorských práv musí použitie ktorejkoľvek časti webovej stránky obsahovať autora a adresu webovej stránky.

Informácie o zásadách ochrany osobných údajov poskytovateľa služieb sú dostupné na nasledujúcej webovej stránke:

Zostať v kontakte

 

V našom Všeobecnom bulletine budeme s vami zdieľať najnovšie informácie a akcie...

 

 

 

sk_SKSlovenčina