Ochrana osobných údajov

orilax.info/privacy-policy

OPFE PHARMA, s. r. o. (Sídlo: Hlavná 62, 943 01 Štúrovo, Slovensko, č.p.: … E-mail: sales@orilax.info, phone number: +44 73 1122 4446, hereinafter: prevádzkovateľ) informuje návštevníkov stránky www.orilax.info prostredníctvom týchto zásad ochrany osobných údajov o osobných údajoch spravovaných spoločnosťou Opfe Pharma, postupoch pri spracúvaní osobných údajov, opatreniach prijatých na ochranu osobných údajov a právach dotknutých osôb plne v súlade s Nariadením EÚ 2016/679 o údajoch vedenie a plnenie svojej povinnosti poskytnúť predchádzajúce informácie súvisiace so spracúvaním osobných údajov vyžadované zákonom CXII z roku 2011 o práve na informačné sebaurčenie a slobode informácií.

Postup správcu údajov pri správe údajov upravuje nariadenie EÚ 2016/679 (GDPR) a zákon CXII z roku 2011 o práve na informačné sebaurčenie a slobode informácií. (ďalej len infozákon.), právnym základom spracúvania údajov je sekcia § 6 ods. 1 a § 5 ods.1( a) týchto zákonov, dobrovoľný súhlas záujemcu alebo registrujúceho sa na webovej stránke.

Pojmy používané v PP podľa infozákona:
Správca údajov

Fyzická alebo právnická osoba alebo organizácia bez právnej subjektivity, ktorá sama alebo spoločne s inými určuje účel a prostriedky spracúvania údajov, prijíma a vykonáva rozhodnutia o spracúvaní údajov (vrátane použitých prostriedkov) alebo prijíma rozhodnutia vykonávané prevádzkovateľom údajov;

Subjekt údajov

Akákoľvek fyzická osoba – priamo alebo nepriamo – určená, identifikovaná na základe osobných údajov.

Osobné údaje

Údaje týkajúce sa dotknutej osoby, najmä jej meno, identifikačný kód a znalosť jednej alebo viacerých fyzických, fyziologických, duševných, ekonomických, kultúrnych alebo sociálnych identít, alebo iné závery možné vyvodiť z údajov týkajúcich sa dotknutej osoby;

Príspevok

Dobrovoľné a pevné vyhlásenie o úmysle dotknutej osoby, založené na primeraných informáciách, udelenie jej jednoznačného súhlasu so spracovaním – vcelku alebo čiastočne – jej osobných údajov;

Právo na námietku

Vyjadrenie dotknutej osoby, ktorá namieta spracúvanie jej osobných údajov a žiada o ukončenie spracúvania alebo vymazanie spracúvaných údajov.

Podľa nariadenia EÚ 2016/679 a § 4 ods. 1 infozákona možno osobné údaje dotknutej osoby spracúvať len na konkrétny účel, a to na uplatnenie práva a splnenie povinnosti.

Podľa zákona možno spracúvať len také osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu účelu spracúvania údajov a sú vhodné na dosiahnutie účelu. Osobné údaje dotknutej osoby možno spracúvať len v rozsahu na dosiahnutie účelu a po dobu, ktorá je nevyhnutná.

Správca údajov koná v súlade s požiadavkami zákona pre bezpečnosť údajov.

Používanie vašich osobných údajov je založené okrem iného na týchto právnych základoch:
 • údaje potrebné na dokončenie objednávky alebo kroky požadované pred objednávkou, právny základ: článok 6 ods. 1 písm. a) a b) GDPR
 • registrácia potrebná pre objednávku, článok 6 ods. 1 písm. a) a b) o GDPR
 • vystavenie faktúry v súlade s účtovnou legislatívou; právny základ: článok 6 ods. 1 písm. c) o GDPR
 • kontakt – právny základ: článok 6 ods. 1 písm. f) o GDPR. Oprávnený záujem správcu údajov: kontinuita činnosti.
 • spracúvanie údajov zmluvných partnerov – právny základ: článok 6 ods. 1 písm. b) o GDPR
 • marketingová činnosť – právny základ: článok 6 ods. 1 písm. a) o GDPR. napr. návšteva webovej stránky bez vykonania nákupu
 • za účelom marketingových aktiví,t facebooková stránka je taktiež prevádzkovaná, nedochádza však k vytváraniu ani profilovaniu nezávislej databázy.
 • právny základ pre online registráciu: článok 6 ods. 1 písm. a) o GDPR
 • právny základ pre používanie cookies: článok 6 ods. 1 písm. a) o GDPR

Účelom správy údajov je uzatvorenie a plnenie zmluvy o poskytnutí služby na stránke Orilax, ako je registrácia k objednávke, spracovanie objednávky, plnenie s doručením, odber služieb, oboznámenie záujemcov so službami, kontakt s dotknutými osobami, ďalej výkon súvisiacich administratívnych úkonov, ako aj prípadná správa záruky a vybavovanie reklamácií.

Na základe dobrovoľného súhlasu poskytuje dotknutá osoba za účelom prvého kontaktu, registrácie, komunikácie nasledovné údaje:

 • meno
 • adresa bydliska
 • emailová adresa
 • telefónne číslo

Dotknutá osoba dáva dobrovoľný súhlas so spracovaním údajov týkajúcich sa údajov uvedených vyššie, a to osobne použitím webovej stránky. Súhlas sa vzťahuje aj na zhromažďovanie údajov, zadávanie, zaznamenávanie, organizovanie, uchovávanie, používanie, vymazávanie a likvidáciu.

Poskytnutím e-mailovej adresy dotknutá osoba súhlasí so zasielaním informácií a prospektu služieb poskytovaných prevádzkovateľom.

Prevádzkovateľ prijme všetky potrebné bezpečnostné, organizačné a technické opatrenia, aby zabezpečil najvyššiu úroveň bezpečnosti osobných údajov spracúvaných prevádzkovateľom a zabránil ich neoprávnenej zmene, zničeniu a použitiu.

Ak sa prevádzkovateľ chystá vykonať ďalšie spracúvanie údajov, poskytne predbežné informácie o podstatných okolnostiach správy údajov (právne pozadie a právny základ správy údajov, účel správy údajov, rozsah spracúvaných údajov, trvanie správa údajov).

Vzhľadom na legislatívne ustanovenia – článok 7 ods. 1 o GDPR. – súhlas musí byť možné neskôr overiť, preto budú údaje uložené po premlčaciu dobu po ukončení spracúvania údajov.

Počas registrácie, objednávania, prihlásenia sa na odber noviniek si IT systém ukladá IT údaje súvisiace so súhlasom pre neskoršie preukázanie.

Trvanie správy údajov trvá od okamihu registrácie údajov do vymazania údajov správcom údajov (pozri Prístup k údajom).

Faktúry sú zo zákonnej povinnosti uchovávané najmenej osem rokov. Doba uchovávania dokladov, z ktorých vychádza faktúra, je osem rokov.

Doba uchovávania údajov poskytnutých za účelom kontaktu je maximálne jeden rok od nadviazania kontaktu.

Doba uchovávania údajov súvisiacich s plnením zmluvy: päť rokov.

Vo vzťahu k osobným údajom má dotknutá osoba zákonom stanovené práva.

Dotknuté práva
 • právo na prístup (rozpoznávanie údajov, skutočnosť, či sa údaje spracúvajú);
 • v prípade neaktuálnych alebo nesprávnych údajov ich opravu;
 • vymazanie (iba v prípade správy údajov na základe súhlasu);
 • obmedzenia spracovania údajov;
 • zákaz používania osobných údajov na účely priameho marketingu;
 • prenos osobných údajov poskytovateľovi služieb tretej strane alebo jeho zákaz;
 • požiadať o kópiu všetkých osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva; alebo
 • námietku proti používaniu osobných údajov.

Dotknutá osoba môže svoje žiadosti podávať písomne, doporučene poštou na oficiálnu adresu prevádzkovateľa alebo elektronicky. Na žiadosť dotknutej osoby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymaže jej údaje, ak dotknutá osoba odvolá súhlas, na ktorom je spracovanie údajov založené. Prevádzkovateľ zašle odpovede bezodkladne, najneskôr však do 30 dní na adresu alebo e-mailovú adresu poskytnutú dotknutou osobou.

Dovoľujeme si vás informovať, že prevádzkovateľ je povinný vyhovieť písomným žiadostiam úradov o údaje na základe zákonného splnomocnenia. Prevádzkovateľ je povinný viesť záznamy o prenose údajov na základe § 15 ods. 2 až 3 infozákona (ktorému orgánu, aké osobné údaje, na akom právnom základe, kedy ich prevádzkovateľ odovzdal), o obsahu informácií, ktoré prevádzkovateľ na požiadanie poskytuje, pokiaľ ich zverejnenie nevylučuje zákon.

Zákonné ustanovenia týkajúce sa postupu súvisiaceho s možným porušením dotknutej osoby a povinnosti prevádzkovateľa sú uvedené v zákone č. 2016/679, nariadeniach EÚ a infozákone.

V prípade incidentu ochrany údajov (nezákonné nakladanie s osobnými údajmi alebo ich použitie) je prevádzkovateľ povinný nahlásiť udalosti najneskôr do 72 hodín od zistení incidentu ochrany údajov. 

V prípade porušenia spracúvania osobných údajov môže dotknutá osoba v súlade s ustanoveniami zákona podať sťažnosť na Národný úrad pre ochranu údajov a slobodu informácií.

Súdny proces: spory týkajúce sa ochrany údajov spadajú do jurisdikcie tribunálu. Žalobu možno podľa voľby dotknutej osoby podať aj na súd v mieste, kde sa dotknutá osoba zdržiava alebo má bydlisko.

Na to, aby bol súhlas so spracovaním údajov dobrovoľný, výslovný a jednoznačný a založený na náležitých informáciách, musí prevádzkovateľ v zmysle zákona dotknutú osobu vždy vopred, zrozumiteľne a podrobne informovať ešte pred samotným spracovaním údajov. zásady ochrany osobných údajov o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa spracovania údajov.

S týmito informáciami sa dotknutá osoba môže zoznámiť na webovej stránke: Zásady ochrany osobných údajov, dotknutá osoba ich akceptuje využívaním služieb poskytovaných prevádzkovateľom, správaním.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť tieto informácie o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ zverejní aktuálnu verziu týchto informácií o správe údajov na svojej webovej stránke. Používaním služby poskytovanej správcom údajov dotknutá osoba správaním akceptuje obsah zmenených informácií o správe údajov.

Správca údajov používa na webovej stránke takzvané cookies, ktorých právnym základom je váš súhlas. Súbor cookie je súbor informácií, ktoré webová lokalita odosiela do vášho prehliadača, aby sa uložili určité nastavenia, uľahčilo používanie našej webovej stránky a prispelo k zhromažďovaniu štatistických informácií (zásady používania súborov cookie).Cookie policy)

Prevádzkovateľ webovej stránky, poskytovateľ hostingu

Webovú stránku www.orilax.info prevádzkuje spoločnosť Opfe Pharma s.r.c. (Sídlo: Hlavná 62, 943 01 Štúrovo, Slovensko, CoRegNo: …, E-mail: sales@orilax.info, tel. číslo: +44 73 1122 4446). Osobné údaje poskytnuté dotknutými osobami nebudú kontrolórom dár a prevádzkovateľom odovzdávané tretím stranám. Prevádzkovateľ nevyužíva spracovateľa údajov.

Opfe Pharma s.r.c. (Sídlo: Hlavná 62, 943 01 Štúrovo, Slovensko) oznamuje návštevníkom webovej stránky, že sa kvalifikuje ako kontrolór dát a ako prevádzkovateľ webovej stránky. Ako prevádzkovateľ spracúva iba osobné údaje poskytnuté dotknutými osobami a zaobchádza všetky údaje, skutočnosti a informácie týkajúce sa dotknutých osôb dôverne.

Svoje pripomienky môžete posielať na e-mailovú adresu sales@orilax.info

PRÍSTUP K ÚDAJOM

Získavanie osobných údajov

Pomocou nižšie uvedeného formulára požiadajte o zaslanie vašich údajov na vašu e-mailovú adresu alebo o ich vymazanie z nášho systému.
(Autenticita sa kontroluje z bezpečnostných dôvodov!)
sk_SKSlovenčina